یادگیری زبان آلمانی

هر زباني هر چقدر هم كه سخت باشد اما مي شود آنرا ياد گرفت.

اينجانب با تشكيل كلاس هاي خصوصي امكان فراگيري زبان آلماني را در سطوح مختلف دوره ي مقدماتي (Grundstufe) , دوره ي مياني (Mittelstufe) و دوره پيشرفته (Oberstufe) براي كليه  ي زبان آموزان آلماني فراهم نموده است.

 دوره مقدماتي    ( Grundstufe )

مقدماتي1 (A1.1 = (G1
مقدماتي2 (A1.2 = (G2 امتحان Start Deutsch1    A1
 مقدماتي3 (A2.1 = (G3
 مقدماتي4 (A2.2 = (G4  امتحان Start Deutsch2    A2
 مقدماتي5 (B1.1 = (G5 امتحان (Zertifikat Deutsch   (ZD
 
بر اساس قوانین جدید اقامت در آلمان، مهاجرت در صورتی امکان پذیر می باشد که فرد در بدو ورود به آلمان در صورت داشتن سایر شرایط لازم برای مهاجرت می بایستی  در حد مقدماتی آشنایی داشته باشد و به هنگام درخواست ویزا مدرک زبان به سفارت ارائه دهد.

دوره مياني ( Mittelstufe )

مياني1 (B1.2 = (M1 (Zertifikat Deutsch fur den Beruf)
مياني2 (B1.3 = (M2
مياني3 (B2.1 = (M3
مياني4 (B2.2 = (M4
مياني5 (B2.3 = (M5    امتحان ( Zentrale Mittelstufenprüfung   (ZMP

دوره پيشرفته ( Oberstufe )

پيشرفته 1 (C1.1 = (O1
پيشرفته 2 (C1.2 = (O2
پيشرفته 3  (C2 = (O3
     امتحان  ( Zentrale Oberstufenprüfung  (ZOP
 
 ساختار كليه ي دوره هاي مزبور بر اساس چهار چوب تعيين شده ي مشترك در اروپا ميباشد.
 (gemeinsamer europäischer Referenzrahmen fuer Sprachen)    
 به موازات دوره هاي مزبور, كلاس هاي زير نيز توسط اينجانب تشكيل و تدريس مي گردد.  
 – كلاس هاي مخصوص محاوره براي كليه ي سطوح مقدماتي تا پيشرفته . 

 – كلاس هاي آمادگي براي امتحانات :    

  • Start Deutsch1 A1 
  • Start Deutsch2 A2  
  • (Zertifikat Deutsch ( ZD 
  • Zertifikat Deutsch für den Beruf
  • (Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP
  • (Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP

- كلاس هاي تخصصي براي محيط كار‌  (Deutsch für den Beruf) 

- كلاس هاي تخصصي زبان اقتصاد, تجارت و بازرگاني و همچنين با هدف پيشرفت در شغل

 (Deutsch in der Wirtschaft und im Handel)  

- كلاس هاي تخصصي مكاتبات تجاري و بازرگاني
(Geschäftsbriefe und kaufmännische Handelskorrespondenz)

- كلاس هاي آمادگي براي امتحان زبان ورود به دانشگاه هاي آلمان
(DSH     (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

كلاس هاي آمادگي براي امتحان
(TestDaf    (Test Deutsch als Fremdsprache

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com