گرفتن PhD در دانشگاه های آلمان

شرايط عمومی:
• اتمام مقاطع M.A و يا M.Sc با نمرات بالا
• تسلط به زبان انگليسی يا آلمانی، منوط به رشته و موضوع دکترا
• پيشنهاد طرح پايان نامه Proposal
اخذ تأییدیه از یک استاد راهنما
در حال حاضر، متداول ترین راه گذراندن دوره دکترا روش سنتی آن می باشد که البته تدریجاً روش های دیگری هم به آن اضافه می شود.
دانشجویی که برای دوره دکترا برنامه ریزی می کند، باید با استادی از دانشگاه های آلمان که در رشته مورد نظر به عنوان متخصص شناخته می شود، ارتباط برقرار کند. البته یافتن استاد راهنما کار ساده ای نیست، چرا که اساتید اغلب از میان شمار زیاد درخواست های رسیده،
ترجیحاً دانشجویی را انتخاب می کنند که از دوره های قبل می شناسند .با این وجود ارسال در خواست همراه با یک طرح پايان نامه خوب، به موفقیت شما خواهد انجامید. چنان چه در این رابطه امکان ایجاد ارتباط از طرف دانشگاه محل تحصیل در ایران با آلمان وجود دارد، حتماً از این موقعیت استفاده کنید . وب سایت ) DAAD ( نیز می تواند درپیدا کردن استاد راهنمای مناسب به شما کمک کند.
دوره دکترا 3 الی 4 سال بوده و در مجموع بستگی به ميزان فعاليت دانشجو دارد. دوره به زبان آلمانی و یا انگلیسی برگزار می شود. به تازگی به ویژه در رشته های علوم طبیيعی و مهندسی بیشتر طرح ها و ارائه پايان نامه به زبان انگليسی صورت می گیرد. اين موضوع بايد با استاد راهنما مطرح و حل شود.
تنظيم تقاضانامه برای استاد راهنما
عموماً اساتيد تقاضانامه های متعددی از دانشجويان دوره دکترا جهت نظارت و راهنمائی شان برای پايان نامه دريافت مي کنند. از اين رو مي بايست در تقاضانامه ی تنظيم شده، علت انتخاب اين استاد و موضوع مورد نظر گويا و روشن باشد. دانشجويان موضوع خود را مستقلاً انتخاب کرده، پس از بررس و گفتگو با استاد راهنما ميتوانند محتوای موضوع را تکميل کرده يا تغيير دهند. لطفا دقت داشته باشید که برای برقراری ارتباط با یک استاد شرط لازم این است که این استاد نه تنها در رشته ی تحصیلی شما بلکه مخصوصا در حیطه موضوع رساله شما دارای فعالیت علمی باشد.
بنابراين تنظيم اولين تقاضانامه بايد به گونه ای باشد که استاد راهنما از توانمندی علمیِ دانشجو و هدفمندیِ وی در حيطه موضوع انتخابی اطمينان حاصل کرده، استنباط او بر اين باشد که همکاری او با دانشجو برای خود او نيز بی بهره نيست. صرفاً این يک همکاری واستفاده ی دو جانبه است که احتمال توافق استاد را بالا مي برد.

پيشنهاد طرح تحقيقی برای دوره دکترا:
1- معرفی موضوع پژوهشی. حدوداً 1- 2 صفحه
2- اهميت موضوع پژوهشی و ارتباط آن با رشته تحصيلی تان
3- شناخت و تحقيقات از موضوع
4- نگاهی اجمالی به منابع مربوطه
5- روش تحقيق و پيشرفت در موضوع
6- برنامه ريزی تحقيق تا حد امکان دقيق حتی اگر احتمال تغ يير وجود داشته باشد

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com