شرایط کار در آلمان برای دانشجویان

بیش ار 68 درصد دانشجویان در آلمان در کنار تحصیل با کار کردن کسب درآمد می کنند.مخصوصا کسانی که از بیش دانش و تجربه کافی در زمینه های مختلف همچون IT را دارند ازشانس بیشتری برخورداند. در واقع دانشجویان خارجی می توانند در آلمان بدون داشتن مجوزکار و البته تحت شرایطی کار کنند. اجازه کار آنها به 90 روز در سال و یا 180 نصف روز محدود می شود. فعالیت در خود دانشگاه و کسب در آمد از این طریق معمولا محدودیتی ندارد ولی باید اداره اتباع خارجی  Ausländerbehörde  را از فعالیت خود مطلع سازید.
دانشجویان آلمانی بیش از یک چهارم مخارج خود را از طریق کار کردن بدست می آورند. پیدا کردن یک کار پاره وقت خوب خیلی هم آسان نیست. اداره امور دانشجوییStdentenwerkدر مراکز آموزش عالی به همین دلیل ارتباطاتی را با مراکز کاریابی در شهرهای مختلف برای تسهیل کار دانشجویان برقرار می کنند. در این مراکز و در دانشگاه می توان کار های پاره وقتی همچون تایپ کردن، آموزش و تدریس را یافت.

دانشجویان خارجی م یتوانند بدون داشتن اجازه ی کار در آلمان کار کنند. برای دانشجویان کشورهایی که عضو اتّحادیّه ی اروپا نیستند و همچنین برخی از کشورهایی که به تازگی به عضویت اتّحادیّه ی اروپا درآمده اند، این اجازه ی کار محدود است. این گروه از دانشجویان ) اینقانون شامل حال دانشجویان ایرانی میشود( م یتوانند بدون داشتن اجازه ی کار، ۹۰ روز کامل یا ۱۸۰ نیمه روز در سال کار کنند. در برخی از ایالتهای آلمان این اجازه ی کار فقط محدود به تعطیلات بین دو نیمسال تحصیلی است. اگر اداره ی کار شهر مربوطه موافقت کند، برای دانشجو افزون بر آن، اجاز هی کار دیگری هم صادر میشود که به او اجازه ی ۱۰ ساعت کار در
هفته را م یدهد. پیدا کردن کار دانشجویی در آلمان ساده است. به دلیل ای نکه دانشجو نیروی کار ارزان قیمت تری برای کارفرماست، دانشجویان می توانند به آسانی کار پیدا کنند. از سوی دیگر باید به این نکته توجّه شود که با درآمد ب هدست آمده از کارساده ی دانشجویی، مثل کار در رستوران یا پیتزافروشی، نم یتوان خرج زندگی و تحصیل در آلمان را تأمین کرد.
درآمد کار دانشجویی معمولاً بین ۸ تا ۱۰ یورو در ساعت است. مگر این که دانشجو در زمین های خاص، که در مورد آن تقاضا در بازار کار زیاد است، دارای تخصّص ویژه ای باشد. برای یافتن یک کار دانشجویی مناسب، بهتر است به اداره ی امور صنفی و فوق برنام هی دانشجویی ویا به بخش کاریابی برای دانشجویان  Studentenvermittlung ، مستقر در اداره ی کار شهر مربوطه مراجعه کرد.
دانشجویان خارجی اجازه دارند ۹۰ روز کامل یا ۱۸۰ روز، نیمه وقت، کار کنند. درآمد کارهای دانشجویی پایه ای ۴۰۰ یوروای دارد و از این رو با کار دانشجویی می توان بیش از نیمی از هزنیه های دانشجویی و در مواردی تمامی آن را تامین کرد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com