نحوه درخواست پذیرش

یک سال تحصیلی در مراکز آموزش عالی به دو نیم سال تحصیلی تقسیم م یگردد: نیم سال تحصیلی تابستانی و نیمسال تحصیلی زمستانی. نیمسال تابستانی معمولاً از ابتدای آوریل آغاز شده و تا سی ام ماه سپتامبر به طول می انجامد و نیمسال زمستانی از ابتدای ماه اُکتبر تا پایان ماه مارس. در برخی از مراکز آموزش عالی حرفه ای  Fachhochschule ، نیمسال تحصیلی یک ماه زودتر آغاز و یک ماه زودتر هم به پایان می رسد.
معمولاً بیش از یک سوّم از یک سال تحصیلی، از تعطیلات بین دو نیمسال تحصیلی تشکیل شده است. این تعطیلات به معنی تعطیلات کلاس های دانشگاهی است و دانشجویان مشغول گذراندن امتحان های خود و یا به پایان رساندن پروژه های دانشگاهی هستند که تا زمان مشخصّی می بایست تحویل داده شوند. به این پروژه های دانشگاهی به اصطلاح Hausarbeit گفته می شود که به معنی «کار خانه » است. این تکلیف کاری کتبی است که توسّط دانشجو در موضوعی که از سوی استاد تعیین شده، نوشته می شود. از سوی دیگر در بسیاری از رشته ها، دانشجویان م یبایست در تعطیلات خود در دوره های آموزشی شرکت کنند که بدون گذراندن آن ها به دانشجو مدرک فار غالتّحصیلی داده نمی شود. به این ترتیب تعطیلات میان ترم نه به معنای فراغت از تحصیل بلکه ب همعنای تعطیل بودن کلاس های درسی است.
تعطیلات بین دو ترم  Semesterferien ، در پایان ترم زمستانی از اوایل ماه فوریه آغاز م یشود و تا اوایل ماه آوریل ادامه دارد. تعطیلات در پایان ترم تابستانی بیش از دو ماه است و از اواسط ماه ژوئیه آغاز و تا اواسط ماه اکتبر ادامه دارد. این تعطیلات غالبا با تعطیلات تابستانی در دانشگاه های ایران هم زمان است.
امتحانات پایانی در هر ترم گاهی در قالب نگارش مقاله ای علمی صورت می گیرد. بسیاری از دانشجویان در طول تعطیلات بین دو ترم با تعیین موضوع و یافتن منابع علمی مورد نیاز به نوشتن مقاله ی علمی مشغول می شوند. ممکن است در یک ترم تحصیلی نوشتن یک و یا چند مقاله ی علمی در برنامه درسی یک دانشجو منظور شده باشد. این امر بستگی به تصمیم استاد، دانشجو و نوع واحدهای تحصیلی دانشجو دارد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com