نام نویسی Einschreibung

در بیشتر مراکز آموزش عالی، داوطلب می تواند بلافاصله پس از احراز شرایط مورد نیاز،نا منویسی کند. ثبت نام دانشجویان دریک زمان مشخّص پیش از شروع نیمسال تحصیلی، دردفترامور دانشجویی  Studentensekretariat  دانشگاه مربوطه صورت م یگیرد. مدارک زیر ب ههنگام نام نویسی در مراکز آموزش عالی مورد نیاز است:
• فرم درخواست نا منویسی و پاسپورت
• ترجمه مدارک تحصیلی، تایید شده توسط سفارت آلمان
• جواب پذیرش  Zulassungsbescheid  از دفتر روابط بی نالملل دانشگاه مربوطه
• در صورت لزوم تأئیدیّه ی داشتن معلومات کافی در زبان آلمانی )برای دانشجویان رشته های بی نالمللی تأییدیّ های برای زبان انگلیسی(
• تأییدیّه ی بیمه ی درمانی با ارائه ی این مدارک نام نویسی با موفّقیّت به پایان می رسد. در پایان می باید مبلغی به عنوان عوارض دانشجویی ) Semesterbeitrag ( پرداخت شود. پس از گذراندن این مرحل هها، داوطب به طور رسمی دانشجوی مرکز آموزشی مربوطه محسوب می شود و کارت دانشجویی دریافت می کند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com