لیسانسBachelor و فوق لیسانسMaster و دکترا Promotion

در سا لهای اخیر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آلمان برابر با سیستم های آموزش عالی به رسمیّت شناخت هشده در سطح بین المللی، اقدام به ارائه ی رشته های بسیاری در مقاطع تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس نموده اند. زبان آموزشی در این رشته ها معمولاً انگلیسی و یا آلمانی است. متقاضیان تحصیل در این رشته ها می توانند زبان آلمانی را به صورت پیشرفته به موازات تحصیل بیاموزند. مدرک کارشناسی در رشته های علوم طبیعی و مهندسی B.Sc و در رشت ههای علوم انسانی و اجتماعی B.A است. پس از کسب مدرک لیسانس می توان وارد مقطع فوق لیسانس شد. مدرک کارشناسی در رشته های علوم طبیعی و مهندسی M.Sc و در رشته های علوم انسانی و اجتماعی M.A است. مدرک دریافت شده اعتبار بین المللی داشته و ادامه تحصیل در مقطع دکترا را میسر می سازد.
لیسانس علوم طبیعی و مهندسی B.Sc .و یا علوم انسانی و اجتماعی .B.A از ویژگی های این مقاطع تحصیلی موارد زیر می باشد.
– همخوانی با مدارک سیستم های آموزش عالی در سطح بی نالمللی – امکان مهمان شدن در دانشگاه های دیگر اروپایی برای یک یا دو نیم سال تحصیلی – همکار یهای علمی بین دانشگاه های گوناگون که در این مقاطع دانشجو م یپذیرند – ارزشیابی راندمان تحصیلی دانشجو بر اساس اعطای نمره، مطابق با استانداردهای بی نالمللی از جمله شرایط لازم برای پذیرش برنامه های  Bachelor  اجازة ثبت نام در یکی از دانشگاه
های دولتی در ایران، ارائه مدرک توانائی زبان  انگلیسی ویا آلمانی واحتمالاً قبولی در یک امتحان ورودی و یک سال کالج در آلمان است. مدرک دریافت شده اعتبار بین المللی وقابلیت شرکت در یکی از برنامه های  Master  دارد.

فوق لیسانس علوم طبیعی و مهندسی M.Sc و یا علوم انسانی و اجتماعی M.Aشرایط لازم برای پذیرش مدرک لیسانس از یکی از دانشگاه های ایران، مدرک توانائی زبان انگلیسی و یا آلمانی واحتمالاً قبولی در یک امتحان ورودی می باشند. مدرک دریافت شده اعتبار بین المللی و قابلیت شرکت در یکی از برنامه های دکترا را دارد.

برای دریافت مدرک دکترا، معمولاً دانشجو در رشته و موضوعی خاص به تحقیق م یپردازد و نتایج علمی به دست آمده ی جدید را تنظیم و به شکل رسال هی دکترا  Dissertation ارائه م یدهد. پس از آن دانشجوی مقطع دکترا، به دفاع از رساله ی خود پرداخته و پس از گذراندن موفّقیّت آمیزآزمون های شفاهی، مدرک دکترا را در رشته ی مورد نظر دریافت م یکند. گذراندن دور هی دکترا و گرفتن مدرک دکترا تنها در دانشگاه امکا نپذیر است. شرط اساسی برای آغاز تحصیل در مقطع دکترا معمولاً داشتن میانگین نمرات بالا در مقطع تحصیلی پیشین است. به پایان رساندن رسال هی دکترا معمولاً چهار سال به طول می انجامد. یک پرفسور و استاد دانشگاه نقش استاد راهنمای دانشجوی را برعهده م یگیرد و مسئول راهنمایی دانشجوی دکترا درطول تحصیل است.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com