شهریه دانشگاه

پیشتر دانشجو برای تحصیل در مراکز آموزش عالی دولتی آلمان مجبور به پرداخت شهریه نبود. امّا پس از لغو ممنوعیّت مطالبه ی شهریه از دانشجویان، درسال ۲۰۰۵، توسّط دادگاه
قانون اساسی دولت فدرال آلمان، در بسیاری از ایالت ها، در آینده دانشجویان مجبور به پرداخت شهریه خواهند بود. برخی ایالت ها مطالبه ی شهریه از دانشجویان را از نیمسال زمستانی ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ آغاز کرده اند. شهری هی پرداختی ۵۰۰ یورو در هر نیم سال تحصیلی Semester تعیین شده است. بهتر است قبل از اقدام برای دریافت پذیرش تحصیلی، از ای ننکته که آیا در مرکز آموزش عالی انتخابی شما هم شهریه پرداخت می شود یا خیر، اطلاع حاصل کنید.
مهم ترین بخش هزین ههای دانشجویی شهریه دانشگاه است که در اکثر دانشگاه های آلمان وجود دارد. اما در دانشگا ههایی که شهریه وجود دارد این مبلغ از مرز ۵۰۰ یورو در هر ترم تجاوز نم یکند. بنابراین می توان گفت که هزینه دانشجویی با احتساب شهریه و مخارجی همچون خرید کتاب و یا کپی کردن و از این قبیل هزینه ها، با تقسیم بر ماه های سال، مبلغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو در هر ماه خواهد بود.
دانشجویانی که دوران تحصیل آنها به درازا م یکشد و تعداد نیمسال های تحصیل یشان از حدّ مجاز پی شبینی شده، م یگذرد، باید شهریه بپردازند. این شهریه افزون بر عوارض دانشجویی است که به طور عادّی به دانشگاه پرداخته م یشود و مقدار آن تا ۸۰۰ یورو در هر نیمسال تحصیلی م یرسد. موعد پرداخت این شهریه معمولاً پس از ۷ سال تحصیل یا به عبارتی پس از ۱۴ نیمسال تحصیلی است.
علاوه بر شهری های که دانشجو به زودی در بسیاری از دانشگاه ها م یباید بپردازد، دانشجویان برای هر نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان سهم دانشجو در امور دانشجویی عوارض دانشجویی Semesterbeitragبه دانشگاه می پردازند که نام دارد. این مبلغ معمولاً بیش از ۱۰۰ یورو در هر نیم سال تحصیلی نیست و به خرج ادار هی امور صنفی و فوق برنامه ی دانشجویی Studentenwerkو هچنین شورای عمومی دانشجویی که به اختصار به آن «آستا » می گویند ) Asta (، م یرسد. در شهرهای بزرگ، در این مبلغ پرداختی، هزینه ی بلیط نیمسال تحصیلی  Semesterticket  هم منظور شده، که حقّ استفاد هی رایگان از اتوبوس و قطاردر
محدود های مشخّص را به دانشجو م یدهد. دانشجویان دانشگا ههای آلمان پس از ثبت نام در دانشگاه علاوه بر دریافت کارت دانشجویی، کارتی نیز برای عبور و مرور در شهر محل تحصیل Semesterticket برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس و مترو دریافت می کنند. این کارت نیز همانند کارت دانشجویی، یک ترم تحصیلی اعتبار دارد و با ثبت نام در ترم جدید تمدید می شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com