زندگی دانشجویی

شهریه اکثر دانشگاه های آلمان حدود 500 یورو در ترم می باشد که به آن 50 یورو شهریه ترم برای دانشجویان خارجی اضافه می شود. در بسیاری از موارد تخفی فهای ویژه ای برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. برای مثال موز هها و مراکز فرهنگی معمولاً به دانشجویان تسهیلات ویژ های عرضه م یکنند. گاهی با بهر هگیری از این تخفیف ها، دانشجو می تواند با هزینه ی کمی سفر کند، از جمله با هواپیما. برای
استفاده از تمام این تسهیلات، خوب است که دانشجو دارای کارت بین المللی دانش آموزی/دانشجویی باشد. قیمت این کارت حدود 10 یوروست و برای درخواست آن باید با به همراه داشتن یک عکس رنگی و کارت دانشجویی به اداره ی امور صنفی و فوق برنام هی دانشجویی مراجعه کرد. اما بدون داشتن این کارت هم به دانشجو در بسیاری موارد تخفیف تعلّق م یگیرد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com