درخواست برای پذیرش

ورود به دانشگاه های آلمان برای علاقه مندان از کشورهای مختلف، با مقدماتی همراه است.
متقضیان ایرانی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول، افرادی هستند که در ایران علاوه بر دوران تحصیلات متوسطه در دانشگاه هم تحصیل کرد هاند و گروه دوم را علاق همندانیتشکیل می دهند که تنها مدرک دیپلم دارند. آن دسته از متقاضیان ایرانی که تنها مدرک دیپلم دارند، بایستی در آزمون سراسری دانشگاه های دولتی، در دوره های روزانه و شبانه پذیرفته شوند. در این مورد، قبولی در آزمون دانشگاه های
غیرانتفاعی، پیام نور و جامع علمی-کاربردی کفایت نمی کند و منظور تنها قبولی در دوره های شبانه و روزانه دانشگاه های سراسری در مقطع لیسانس است. قبولی در دوره های کاردانی نیز مورد تایید نیست.
داوطلبان، مدرک قبولی در آزمون سراسری را پس از تایید وزارت علوم ایران، ترجمه م یکنند و به همراه سایر مدارک تحصیلی و گواهی زبان، با درخواست پذیرش در کالج، به مرکز اونی اسیست در برلین ارسال م یکنند. این در صورتی است که دانشگاه مورد نظر تحت پوشش اونی اسیست باشد، در غیر این صورت مدارک را بایستی مستقیم به دانشگاه ارسال کرد.
دوران تحصیل این افراد، با دوره ای یک ساله در کالج آغاز خواهد شد. متقاضیان تحصیل در دانشگا ههای آلمان، پس از این دوره یک ساله و با توجه به نمراتی که از امتحان پایانی دریافت م یکنند، می توانند برای پذیرش در رشته مورد علاقه شان اقدام کنند.دسته دوم متقاضیانی هستند که در دانشگاه های ایران تحصیل کرد هاند و مدرک دانشگاهی در حد لیسانس دارند. این افراد، چه در دانشگا ههای سراسری، از جمله غیرانتفاعی و پیام نور و چهدر دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده، به شرط آنکه مدرک کارشناسی دریافت کرده باشند،
م یتوانند برای پذیرش در دانشگاه های آلمان اقدام کنند.
نکته ای که در مورد این افراد اهمیت دارد، نوع رشته تحصیلی آن ها است. این افراد در صورتی که بخواهند در رشته تحصیل یشان در ایران ادامه تحصیل دهند، امکان پذیرش تعدادی از واحدهای تحصیلی آ نها وجود دارد. در این مورد، فار غالتحصیلی از دانشگاه آزاد یا دولتی، تفاوتی ایجاد نم یکند. در اینگونه موارد، تنها دانشگاه و هیئت ارزشیابی مدارک تحصیلی تصمیم خواهد گرفت و اینکه چه تعداد واحد درسی پذیرفته می شود، در هر دانشگاهی متفاوت است. حتی این گروه از دانشجویان نیز شاید بنا به تشخیص هیات های ارزیابی مجبور باشند ابتدا دوره های کالج را سپری کنند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از دانشگا ههای آلمان، در صورتی که داوطلب قصد ادامه تحصیل در همان رشته سابق را داشته باشد، می تواند در مقطع فوق لیسانس پذیرش دریافت کند. اما از آنجا که این تصمیم بیشتر جنبه ی سلیقه ای دارد، پیشنهاد م یشود، برای پذیرش ابتدا در مقطع کارشناسی اقدام شود و پس از حضور در دانشگاه برای دوره کارشناسی ارشد و ارزشیابی مدارک اقدام شود. مسلما افرادی که قصد تحصیل در رشته های غیرمرتبط و متفاوت با رشته تحصیل یشان در ایران را دارند، بایستی از ترم اول و در دوره لیسانس شروع به تحصیل کنند. به طور معمول موارد زیر برای درخواست پذیرش ضروری می باشد. لطفا دقت داشته باشید برای دریافت اطلاعات بروز شده بویژه در خصوص پذیرش می بایست با اداره روابط بین الملل دانشگاه و یا در ایران با بخش فرهنگی سفارت آلمان تماس حاصل نمایید.
• فرم درخواست
• یک قطعه عکس
• ترجمه نامه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر قبولی در کنکور سراسری به وسیله یک مترجم رسمی قبولی قطعی در دانشگاه دولتی ایران
• ترجمه تأیید شده از مدارک دیپلم، پیش دانشگاهی مدارک تحصیلی
• شرح حال مختصر شامل اطّلاعات دقیقی درباره ی مقاطع تحصیلی، مدرس ههایی که در آنها درس خوانده اید، آزمون های مهمی که در این مسیر پشت سر گذاشته اید و اطّلاعاتی
از این قبیل.
• مدارک دانشگاهی در صورت وجود
• مدرک زبان آلمانی و انگلیسی )سطح مدرک بستگی به دانشگاه و رشته مورد نظر دارد(

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com