دانشگاه Universität یا مراکز آموزش عالی حرفه ای Fachhochschule

دانشگاه معمولاً محلّی است برای فراگیری روش های علمی و دانش نظری. به عنوان رشته های معمولِ )کلاسیک( دانشگاهی، می توان از رشته هایی مانند پزشکی، حقوق، علوم انسانی، علوم
طبیعی و اقتصادی و تربیت معلّم نا م برد. در دانشگاه ها آموزش وپژوهش با یکدیگر آمیخته اند و رابط هی تنگاتنگی با هم دارند. دانشگاه مکانی برای آموزش و تحقیقات بنیادی و کاربردی
است. دانشجویان دانشگاه ها آزادند تا برنام هی درسی خود در هر نیمسال تحصیلی را شخصاً انتخاب کنند و حتّی استادان خود را طبق قوانین موجود آزادانه برگزینند. امّا چهارچوب
کلّی هر رشته ی تحصیلی، در آیین نامه ی تحصیلی رشت هی مربوطه Studienordnung تا حدّی مشخّص شد هاست. تحصی لدانشگاهی را نمی توان با آموزش حرفه ای برابر دانست.
دانشگا هها در پایان تحصیل، به دانش آموختگان، طبق استانداردهای بی نالمللی مدارج لیسانس Bachelor، فوق لیسانس ) Master وهمی نطور دکترا اعطاء می کنند. البته در برخی از
دانشگاه های آلمان هنوز مدارج دیپلم و مگیستر Magister  عرضه می شود. شخصی که در کنار آموزش دانشگاهی آکادمیک به آموزش حرفه ای علاقه دارد و تجربه ی عملی در دوران تحصیل برایش مهم تر از دانش محض به تنهایی است، بهتر است که در مراکز آموزش عالی حرفه ای  Fachhochschule  آلمان تحصیل کند. محتوای درسی در رشته های ای نگونه مراکز آموزش عالی، به تناسب نیازهای حرف های تعیین شد هاند. برخلاف دانشگاه های آلمان، برنامه ی درسی در این گونه مراکز از پیش تعیین شده است. از ویژگ یهای این مراکز موارد زیر می باشند:
– برنام هی منسجم درسی از آغاز تا پایان تحصیل و تدوین محتوای درسی رشته های گوناکون به تناسب نیازهای حرف های
– دوره ی تحصیل کوتاه تر در مقایسه با دانشگاه
– تحقیقات با توجّه به نیاز در زمینه های کاربردی
کادر آموزشی این گونه مراکز معمولاً نیروهای با تجرب ه و پر سابق ه در حرفه ی موردنظرند و برخی از آنان مدیرانی هستند که به نیازهای بازار کار در رشت هی موردنظر ب هخوبی آگاهند.
دان شآموختگان این مراکز بعد از پایان تحصیل، شانس بسیار خوبی برای یافتن شغلی در رشته ی خود دارند. مدرک تحصیلی ارائه شده به دانش آموختگان مراکز عالی آموزش عالی حرفه ای ، همانند مدارک دانشگاه طبق استانداردهای بین المللی تعریف شده است.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com