ترجمه رسمی از مدارک و ریزنمرات تحصیلی و تایید مدارک توسط سفارت آلمان

دانشجویان قبل از ارسال مدارک برای دانشگاه برای گرفتن پذیرش می بایست ترجمه مدارک خود را به تایید سفارت برسانند. برای این کار اصل ترجمه رسمی مدارک که دارای مهر تایید وزارت امور خارجه به همراه اصل مدرک فارسی لازم می باشد.
تأ ييد رسمی ب ه تأ ييد برابر اصل بودن مثلاً فتوکپی يک مدرک تحصيلی گفته م يشود. در ایران تنها سفارت جمهوری فدرال آلمان محق و مجاز برای تأ ييد مدارک است، سفارت مي تواند بطور رسمی مدارک را تأ ييد و برابر اصل نمايند. تنها تعداد معدودی از اسناد و مدارک خارجیمي توانند تأ ييد و برابر اصل شوند. مدارک بايد ب ه زبان آلمانی و در برخی موارد به زبان انگلیسی به صورت ترجه از دارالترجمه های رسمی و تأ ييد شده ارائه گردند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com