بیمه نامه

در زمان درخواست ویزا نیازی به ارائه بیمه نامه نیست. پس از صدور ویزا و جواب مثبت سفارت در خصوص در خواست ویزا از شما خواسته می شود به همراه پاسپورت و بیمه نامه برای دریافت ویزا به بخش ویزا مراجعه کنید. این اطلاع رسانی از طریق تلفن می باشد. در مورد درخواست هایی که مورد قبول بخش ویزا قرار نگرفته است اطلا رسانی از طریق پست می باشد.

www.deutsche-sozialversicherung.de

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com