بورس تحصیلی مطالعاتی و تحقیقاتی موسسه ویلی برانت در شهر ارفورت

مرکز تبادلات آکادمیک آلمان )دآآد( بورس تحصیلی جدیدی تحت عنوان «بورس تحصیل و تحقیقاتی مدیریت و سیاست گذاری موسسه ویلی برانت شهر ارفورت » ارائه می دهد. این بورس تحصیلی برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و هم چنین مربوط به فرصتمطالعاتی و تحقیقاتی برای فارغ التحصیلان دکترا می باشد.
فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی روابط بین الملل حقوق بین الملل مطالعات جنگ و صلح و غیره می توانند برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترادرخواست نمایند. درخواست برای سایر متقاضیان که حداقل ۲ سال سابقه کاری درموسسات معتبردر حوزه های مذکور را دارند نیز می باشند امکان پذیر است. دارابودن دانش زبان انگلیسی عالی )به عنوان مثال تافل( الزامی است. دانش زبان آلمانی و سابقه فعالیت در حوزه های مذکور امتیاز ویژه محسوب می شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com