برگزاری کلاس ها و سمینارها

در دانشگا ههای آلمان دو نوع متفاوت از کلاس های درسی در قالب سمینار و کنفرانس وجود دارد. یکی از تفاوت های موجود میان دانشگاه های آلمان و ایران در بیشتر دانشگاه ها در نوع برگزاری کلا سهای درس در دانشگاه است. در دانشگا ههای آلمان کلا سها بر دو نوع هستند.
یک نوع برگزاری کلاس در قالب سمینار ) Seminar ( که قابل مقایسه با کلاس های درسی در دانشگا ههای ایران است و نوع دیگر کلاس های درسی که در قالب کنفرانسVorlesung برگزار می شوند.
تفاوت اصلی در میان این دو نوع کلاس این است که در کنفرانس تنها استاد است که در مورد موضوعی از پیش تعیین شده صحبت می کند. در پایان کنفرانس دانشجویان نیز فرصتی برای طرح پرسش ها و نظرات خود خواهند داشت. از تفاو تهای دیگر میان سمینار و کنفرانس تعداد شرکت کنندگان در این کلا سها است. تعداد دانشجویان شرک تکننده در کنفرانس محدود نیست و این نوع کلاس ها غالبا در سالن های اجتماعات برگزار م یشوند. از سوی دیگر سمینارها م یتوانند محل کلاس های حل تمرین، پرسش و پاسخ و سایر فعالی تهایی باشند که استاد و دانشجو به طور مشترک در آن سهیم هستند. به بیانی دیگر در سمینار، برخلاف
کنفرانس، استاد تنها سخنران نیست و دانشجویان نیز در روند برگزاری کلاس سهیم هستند.
Audimax( ( عنوان سالن بزرگی است که از آن برای برگزاری اجتماعات دانشجویی و گاهیبرگزاری سمینارها استفاده می شود. این سالن که نام کامل آن Auditorium Maximumاست، در هر دانشگاهی یافت می شود و محل اصلی برگزاری جلسات اساتید نیز می باشد. سمینارها و کلا سهای درسی در دانشگا هها غالبا به صورت هفتگی برگزار می شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com