ارائه ترجمه مدارک تحصیلی

یکی از مدارک تحصیلی که دانشجویان می بایست برای ویزای دانشجویی ارائه دهند، ترجمه مدارک تحصیلی می باشد. این ترجمه ها می بایست توسط مترجم رسمی دادگستری به زبان آلمانی و یا انگلیسی ترجمه شوند. بنا به مقطع تحصیلی دانشجویان ترجمه ها نیز متفاوت اند.
تمامی این ترجمه ها می بایست قبل از درخواست ویزا به تایید سفارت رسیده باشند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مدراک تحصیلی مورد نیاز به سایت سفارت آلمان در تهران مراجعه شود.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com