اداره ی امور صنفی و فوق برنامه ی دانشجویی Studentenwerk

نهاد مستقل که مسئولیّت اداره ی سالن های غذاخوری و کافه تریاها و توزیع و ادار هی خوابگاه های دانشجویی را در مراکز آموزش عالی ب هعهده دارد. افزون بر آن، این نهاد مشاوره های روان یدرمانی هم به دانشجویان ارائه م یدهد.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com