اداره امور دانشجویان خارجی Akademisches Auslandsamt

در امور مربوط ب ه اقامت برای تحصيل دانشگاهی در خارج، بورس تحصيلی مربوطه ، مشاوره برای پذيرش دروس گذراند ه شده در خارج و نمرات اخذ شد ه پس از بازگشت و همچنين در امور مربوط به دانشجويان خارجی برای مسائل مربوط به تحصيل در دانشگاههای آلمان میبایست به اداره امور دانشجویان خارجی مراجعه کرد.
دانشجویان خارجی که یا از ابتدا در آلمان به تحصیلات دانشگاهی مشغول شد هاند و یا مدرکدانشگاهی خود را از کشور محل زندگی شان پیش از سفر به آلمان دریافت کرده اند، بایستی برای اموری که در بالا ذکر شد به اداره ای مشابه ای با نام اداره ی امور دانشجویان خارجیAkademisches Auslandsamt مراجعه کنند. در برخی از دانشگا هها اداره ی ذکر شده را دفتر بی نالمللی امور دانشجویی International Office  نیز می نامند. بخش روابط بی نالملل درهر دانشگاهی مسئول ارزیابی مدارک و شرایط متقاضی برای صدور پذیرش تحصیلی است.
نهاد دیگری که دانشجویان بیش از هر جای دیگری با آن سر و کار دارند، ادار هی امور دانشجویی ) Studierendensekretariat ( است. این اداره رسیدگی به تمامی امور مربوط به ثبت نام، پذیرش دانشجویی، صدور مدارک تحصیلی و بررسی درخواس تهای تحصیلی را برعهده دارد. البته این اداره برای دانشجویانی است که یا تابعیت آلمان را دارند و یا یکی از مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاهی در آلمان به اتمام رسانده اند.

تلفن تماس : ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۲۲ /۰۲۱

تلفن همراه : ۹۴۷ ۳۳ ۳۳ / ۰۹۱۲

E-mail: yussefzadeh@gmail.com